יום שישי , ספטמבר 18 2020
דף הבית / מבקר המדינה מצא ליקוים בתפקוד עיריית גבעת שמואל

מבקר המדינה מצא ליקוים בתפקוד עיריית גבעת שמואל

השבוע פורסם דוח מבקר המדינה לרשויות מקומיות. בגבעת שמואל מצא המבקר שורת ליקוים בנושא מתן תמיכות לבתי כנסת ותנועות נוער דתיות. עוד מצא המבקר העדר שקיפות בנושאי אישור תקציבים בלתי רגילים

עיריית גבעת שמואל

מבקר המדינה חושף את שורת הליקויים שנמצאו בהתנהלות עיריית גבעת שמואל, בחודשים אוגוסט-דצמבר 2017 בדק משרד מבקר המדינה את פעילות העירייה בנושאים של מתן תמיכות למוסדות ציבור ואישור תב"רים.(תקציבים בלתי רגילים).

כבר בחודש פברואר נחשף באתר אונו ניוז, כי עיריית גבעת שמואל העבירה תמיכות של 960 אלף שח לתנועות נוער דתיות.  ישיבת בני עקיבא – 598 אלף שח ,תנועת עזרא – 102 אלף שח, ארגון ספורט דתי אליצור – 260אלף שח.
תנועות הנוער החילוניות פועלות ומתוקצבות דרך המתנס המקומי, בשנה שעברה תוקצבו  תנועות הנוער ב340 אלף שח.

מתן התמיכות לתנועות הנוער הדתיות ומוסדות הדת היו בלב החקירה של מבקר המדינה, שם נמצאו גם ליקויים רבים באופן קבלת ההחלטות להעניק תמיכות.
גבעת שמואל תקציב נוער דתי

מתוך דוח מבקר המדינה לשנת 2018 : לקריאת הדוח לחצו כאן

 


  יש לכם תלונה דחופה או משהו שחשוב לטפל בו? פנו למייל האדום של "אונו ניוז" info@ononews.co.il


יוסי ברודני אוניברסיטת בר אילן

ליקויים בקביעת התבחינים לתמיכה במוסדות ציבור

עיריית גבעת שמואל העניקה תמיכות לשתי תנועות נוער – בני עקיבא ועזרא לעמותת הכדורסל – אליצור גבעת שמואל. הקריטריונים שאישרה מועצת העירייה למתן תמיכות למוסדות אלו לא כללו פירוט ולא קבעו את משקלו של כל תבחין. כמו כן, בתבחינים בתחום הספורט חסרה טבלת ניקוד כנדרש על פי העקרונות שנקבעו בפסיקה כדי להבטיח הליך שקוף והוגן.

עיריית גבעת שמואל העניקה תמיכות גם לבית הספר התיכון ישיבת בני עקיבא גבעת שמואל ולכמה עמותות של בתי כנסת לשם השלמת הקמתם של בתי הכנסת שבנייתם הופסקה עקב מחסור בכספים. בנושא התמיכה במוסדות חינוך ובעמותות בתי כנסת לא אישרה מועצת העירייה תבחינים לתמיכות.

ליקויים בהליך תקצוב סעיפי התמיכה

הקביעה אילו עמותות יקבלו את התמיכה ובאיזה היקף רוקנה מתוכן את הליך הדיונים בוועדה המקצועית לתמיכות, ובכך הפכה את הוועדה למעשה לחותמת גומי להחלטות שהתקבלו חודשים קודם לכן בשלב קביעת התקציב.

בהעדר מסמכים המבהירים כיצד נקבעו סכומי התמיכה בסעיפי התקציב עד שנת 2017, לא יכלו חברי המועצה לבחון את סבירותו של תקציב התמיכות.

ליקויים בהליך מתן התמיכה

בניגוד לנוהל התמיכות, עד שנת 2017 לא ניתנו כלל חוות דעת של היחידות המקצועיות בעירייה המופקדות על התחום שבו פועלים מוסדות הציבור שהגישו בקשות לתמיכה.

 • העירייה לא קבעה מהם שיעורי התמיכה העקיפה הנובעת מהשימוש של תנועות נוער וקבוצת ספורט במתקניה, לא גבתה דמי שימוש כנדרש ולא נתנה לכך ביטוי בתקציבה.
 • בדיקת הליך מתן התמיכה לישיבת בני עקיבא העלתה ליקויים רבים שמרביתם נובעים מכך שמסלול התמיכות לא היה המסלול המתאים להעברת הכספים לישיבה. בחירת העירייה במסלול התמיכות להעברת הכספים לישיבת בני עקיבא הייתה כרוכה בשורה ארוכה של הפרת הוראות שנקבעו בנוהל התמיכות, ובעקבות זה גם הפרה של עקרונות המשפט המינהלי שהוא מיישם.
 • בניגוד לאמור בנוהל התמיכות המחייב כי ועדת המשנה לתמיכות תמונה מקרב חברי מועצת העירייה, מונו לוועדת המשנה לתמיכות גם המנכ"ל והגזבר של העירייה.
 • הליך אישור התמיכות להשלמת בניית בתי הכנסת נעשה בסדר הפוך מזה שנקבע בנוהל התמיכות שלפיו על הוועדה המקצועית לתמיכות לבחון תחילה את הבקשות, ורק לאחר מכן להעביר את המלצותיה לבחינת וועדת המשנה לתמיכות.
 • התמיכה לשיפוץ בית הכנסת לא אושרה במועצת העירייה ולא תוקצבה כנדרש, ובפועל לא אושרו תבחינים וממילא לא פורסמו. השלמת הבנייה של בתי כנסת של שתי עמותות אושרה על ידי המועצה, אף על פי שלא היו לה במועד זה תבחינים כנדרש.
 • אף על פי שמוסדות הציבור מקבלי התמיכה לא הגישו לעירייה דוחות תקופתיים – לא מילאה העירייה אחר הוראות נוהל התמיכות, המשיכה להעביר להם את כספי התמיכה ואף לא עיכבה את העברתם.

ליקויים בהליך אישור תב"רים

לפני מתן אישור לביצוע פרויקט מן הראוי שיוצגו לפני חברי מועצת העירייה הנתונים הרלוונטיים להחלטתם כדי שההחלטה תתקבל לאחר שבחנו את מכלול הצרכים ואת כל ההיבטים התכנוניים והכספיים ולאחר ששקלו את כל השיקולים הענייניים. להזמנות שנשלחו לחברי מועצת העירייה לקראת הדיון במועצה באישורי התב"רים לא צורפו דברי הסבר ונתונים רלוונטיים לצורך קבלת החלטה מיטבית ולקיומו של הליך תקין כנדרש.

לפני חברי המועצה לא הוצגה תכנית רב-שנתית או לכל הפחות תכנית שנתית שבה רוכזו נתונים בנוגע לצרכים של העיר ותושביה ושנקבע בה סדר עדיפויות ליישומם. כמו כן לא התקיים דיון של ממש בטרם הוחלט לאשר את התב"רים ולא נמצאו הנמקות להחלטות שהתקבלו בנוגע אליהם.

ברוב המקרים מצביעים חברי המועצה על כל התב"רים המועלים באותה ישיבה כמכלול, באופן שלא מאפשר לחברי המועצה להביע עמדה נפרדת לגבי כל תב"ר כראוי.

במשך כמעט שני עשורים, מאז שהודיע משרד הפנים על כוונתו לגבש נוהל מפורט בכל הנוגע להליך אישור התב"רים, ולמרות הערותיו של משרד מבקר המדינה בעניין זה בשני דוחות קודמים והתחייבותו למשרד מבקר המדינה להכין נוהל כזה – טרם גיבש משרד הפנים נוהל כאמור.

משרד החינוך אישר לעיריית גבעת שמואל תקציבים למימון פרוייקטים בלי לדרוש ממנה מסמכים ובכללם אומדן עלויות שמהם ניתן יהיה לקבל פירוט בקשר לייעודם.

ההמלצות העיקריות

 • כאשר העירייה מאשרת מתן תמיכה עליה להקפיד על כך שתהיה הלימה בין התחום הנתמך שנקבע בתבחין ובין הסעיף התקציבי שנקבע בתקציב השנתי.
 • על העירייה לכלול גם את עלות התמיכה העקיפה שהעניקה למוסדות ציבור בתחום הספורט ותנועות הנוער, בסעיף התמיכות המופיע בתקציבה.
 • על העירייה לצרף את הפרוטוקולים ואת המלצת הוועדה המקצועית לתמיכות לחומר שנמסר לחברי מועצת העירייה לקראת הדיון בתמיכות במועצת העירייה.
 • על העירייה לדרוש מתנועות הנוער בכל שנה לצרף לבקשה לתמיכה את הנתונים הכספיים של סניפי תנועות הנוער בגבעת שמואל.
 • על מועצת העירייה לאשר בקשות לתמיכות רק לאחר שהוועדה המקצועית לתמיכות בחנה את הבקשות, וועדת המשנה לתמיכות דנה בהמלצות הוועדה המקצועית והמליצה לפני מועצת העירייה על קבלתן או דחייתן.
 • על העירייה להקפיד על כך שהמוסדות המקבלים תמיכה יגישו לה דיווחים על התקציב וניצולו וכן דו"חות תקופתיים של הסניפים המקומיים בגבעת שמואל כנדרש בנוהל.
 • על העירייה לצרף לזימונים לישיבות המועצה הדנות באישור תב"רים, ובמועד שנקבע בפקודת העיריות [נוסח חדש], את כל ההסברים והמסמכים הנחוצים כדי שחברי המועצה יוכלו ללמוד ולהתכונן כראוי לדיון במועצה ולקבל החלטות מושכלות ומיטביות.
 • על העירייה להקפיד על הנמקת ההחלטות המתקבלות בישיבות מועצת הרשות ולתעד אותן בפרוטוקול, כדי שניתן יהיה לקיים בקרה על טיבן, ולאפשר לציבור לקבל תמונה שקופה ומהימנה של מדיניות העירייה ופעולותיה בכל הקשור לתקציבי הפיתוח בעיר.
 • על משרד החינוך להקפיד על כך שהנהלים שקבע ופרסם אכן ייושמו, ולהימנע מאישור בקשה לתקצוב מרשות מקומית שלא עמדה בדרישות שקבע.

סיכום

דוח זה מצביע על ליקויים בהליך של מתן תמיכות על ידי העירייה הנובעים מהפרת הוראות נוהל התמיכות, או הפעלתו בתחום לא מתאים. נוהל התמיכות גובש באופן שנועד להבטיח כי חלוקת התמיכות על ידי העירייה תיעשה באופן מיטבי ובצורה שוויונית בהתאם לאמות מידה ברורות תוך שקיפות מלאה. אי-קיום הוראות נוהל התמיכות על ידי העירייה פוגע בעקרונות היסוד של המשפט המינהלי.

בבסיסו של נוהל התמיכות נקבעה הדרישה לקביעת תבחינים ברורים ושוויוניים. היעדר תבחינים בחלק מהתחומים הנתמכים והיעדר תבחינים שוויוניים לחלק אחר של התחומים הנתמכים – עומדים בניגוד להוראות הנוהל ואף גררו בעקבותיהם הפרת דרישות נוספות של נוהל התמיכות: בהיעדר תבחינים לא נבחן עקרון השוויון על ידי היועצת המשפטית של העירייה; לא היה ביכולתה של הוועדה המקצועית לתמיכות לבחון את הבקשות בהתאם לתבחינים; ולעירייה לא הייתה אפשרות לקיים פיקוח על השימוש בתמיכה.

הדוח מצביע גם על התנהלות שלא איפשרה שקיפות מלאה בהליך של אישור התב"רים במועצת העירייה – לפני חברי מועצת העירייה לא הוצגו כל הנתונים הנדרשים שיאפשרו להם לקבל החלטה שקולה ועניינית לאחר שבחנו את הצרכים ואת כל ההיבטים התכנוניים והכספיים ולנמקה כנדרש.

על ראש העירייה, האחראי לכך שהעירייה תבצע את תפקידיה כראוי ולפי הדין, לדאוג באופן אישי כי העירייה תפעל להסדרת נושא התמיכות ולתיקון הליקויים שהצביע עליהם משרד מבקר המדינה בדוח זה.

על משרד הפנים לגבש ללא דיחוי נוהל אחיד לטיפול בתב"רים ולפרסמו בחוזר מנכ"ל המשרד. על משרד הפנים גם להשלים לאלתר את ההטמעה של המערכת הממוחשבת לניהול תב"רים.

בעקבות הביקורת אישרה מועצת עיריית גבעת שמואל תבחינים חדשים במרץ 2018; באפריל 2018 אישרה מועצת העירייה תיקון סעיפי תקציב הנוגעים לתמיכות.

התייחסות עיריית גבעת-שמואל לדוח מבקר המדינה: " עיריית גבעת שמואל פועלת ע"פ כללי המנהל התקין של משרד הפנים ולראייה לאורך כל השנים האחרונות זוכה בפרסי ניהול תקין וכן לדוחות ביקורת שנתיים מצוינים.
עיריית גבעת-שמואל גאה על הקצאת המשאבים לתחומי החינוך, מסגרות הנוער השונות, בתי כנסת ופנאי כפי שעולה בדוח.  עוד עולה מהדוח כי קיימת מחלוקת בין שני משרדים ממשלתיים – משרד מבקר המדינה ומשרד הפנים באשר להליך הטכני הנדרש באישור תבר"ים (תקציבים בלתי רגילים)- אותם תקציבים שהועברו לטובת נושאי חינוך, תנועות נוער ופנאי.  העירייה פועלת ע"פ נהלי משרד הפנים כפי שהיא מחויבת.  יובהר כי כל נוהל אחר באם ייקבע ע"י משרד הפנים , יאומץ על ידי העירייה והיא תפעל על פיו.

אנו מכבדים ומוקירים את עבודת מבקר המדינה ומי שמצוי בדוחות ביקורת מבין שלמידתו באופן ענייני ומקצועי מעלה כי הוא עוסק בהערות שונות שהמכנה המשותף לכולן הוא עניינים טכניים הנוגעים להליך בלבד ושאין להם כל השפעה לא על המהות ולא על התוצאה שכן הכספים לחינוך, לנוער ופנאי היו עוברים באופן כזה או אחר. יובהר כי חלקם של אותם הליכים טכניים  – בוצעו כאמור בהתאם לנהלי משרד הפנים אליהם מחויבת העירייה,  ועל כן כאמור העיר מבקר המדינה בעניין זה גם למשרד הפנים. יצויין כי רובן של ההערות תוקנו ע"י העירייה מיד כשהובאו בפניה, עוד טרם פרסום הדוח. יצויין כי גם עיון במדד השקיפות של הרשויות המקומיות לשנת 2017 מציב את גבעת שמואל במקום ה- 16 בישראל עם ציון של 84. עיריית גבעת-שמואל תמשיך לפעול לרווחת תושבי העיר , לשפר ולהשתפר בהתאם לכל כלל על פיו היא תונחה לפעול".

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל info@ononews.co.il

תגובה אחת

 1. לא הבנתי היכן הבעיה גם עיריית רמת גן נתנה לרשת אמית ברצת גן בכלל זה אמית בר אילן מליון שח וסכום נוסף לבני עקיבא .בבדיקה נמצא כי סכום ההשקעה פר ילד דתי וחילוני שווה ..נראה שהגיעו הבחירות …ונראה שאני יודע מי התלונן….תלונות סרק!!!!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך גם:

פתיחת מאמה בלה (צילום: יח"צ)

חצי כוס היין המלאה ביהוד: סיכום תש"פ