יום שלישי , אוגוסט 4 2020
דף הבית / עם כתב אישום על מרמה והפרת אמונים רץ לראשות עיר

עם כתב אישום על מרמה והפרת אמונים רץ לראשות עיר

יוסי בן דוד, מי שהיה ראש עיריית יהוד ובימים אלו מתנהל משפטו הפלילי על מרמה והפרת אמונים ועבירות מס, ממשיך בקמפיין הבחירות לחזרה לכיסא ראש העיר. משרד הפנים - אין מניעה להתמודד. אם ייבחר תתכנס וועדה השעיה מיוחדת

יוסי בן דוד בבית המשפט
בן דוד בהארכת מעצרו - צילום ארכיון

קמפיין הבחירות של יוסי בן דוד, ראש העיר המודח של יהוד ממשיך בשיא הכוח. כשברקע מתנהל בבית המשפט השלום בראשון לציון משפטו הפלילי על מרמה והפרת אמונים ועבירות. משפט שהתחיל עם הגשת כתב האישום כנגדו באוגוסט 2017.
על פי החוק יכול כל מועמד לגשת לבחירות, גם אם על ראשו כתב אישום פלילי. אך במידה וייבחר לראשות עיר אמורה להתכנס ועדה מיוחדת בראשות שופט בדימוס ותחליט אם מפאת חומרת האישומים המיוחסים לו בכתב האישום אין הוא ראוי לכהן כראש הרשות. במידה והחליטה כך, יכולה ההשעיה להיות עד שנה, אלא כן עד אז הסתיים משפטו ויש הרשעה שיש עימה קלון או זיכוי.
כתב אישום יוסי בן דוד


  יש לכם תלונה דחופה או משהו שחשוב לטפל בו? פנו למייל האדום של "אונו ניוז" info@ononews.co.il


תושבי יהוד מבולבלים, ויש מי שדואג ליצור דיסאינפורמציה המבלבלת את העובדות עם פייק ניוז. כנגד בן דוד הוגש כתב אישום פלילי, למרות טענותיו של בן דוד כי מכל מה שהואשם לא נותר דבר למעט סעיף של ניגוד ענינים. מידע זה לא נכון עובדתית.
כתב אישום יוסי בן דוד

לאחרונה בעקבות מקרים דומים של ראשי ערים אשר הוגשו כנגדם כתבי אישום פלילים, פסק בית המשפט העליון  – "דעתנו אינה נוחה, בפן הציבורי, מהתמודדותם של השניים על תפקיד ראש העירייה בבחירות הקרובות על-אף כתבי האישום שהוגשו נגדם. עם זאת, לא ראינו, בפן המשפטי, אפשרות למנוע התמודדות כזו" … אנו מבהירים כי אם ייבחרו המועמדים או מי מהם לכהונת ראש העירייה תקום חובה על המועצה להתכנס בסמוך לאחר הבחירות לדון ולהכריע בשאלה האם להעביר את ראש העירייה מכהונתו, כאמור בסעיף 22 לחוק בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם. למותר לציין כי ההחלטה שתתקבל נתונה אף היא לביקורת שיפוטית.
כתב אישום יוסי בן דוד

תגובת יוסי בן דוד: בבחירות הקרובות אעשה הכל כדי לקבל את אמון התושבים ולהיבחר לראש העיר יהוד מונוסון. מכל האשמות שהואשמתי לא נותר כלום ושום דבר. בבית המשפט המחוזי נידון סעיף קטן של ניגוד ענינים שאין בו בכדי לפגוע בי מלתפקד כראש העיר. אל דאגה גם ממנו אצא זך ונקי. כשאבחר אכהן בתפקיד ראש העיר ואדאג לפתור את כל הבעיות שנוצרו בעקבות ההזנחה בחמש השנים האחרונות.

תגובת משרד הפנים –  אין מניעה להתמודד. לגבי כהונה כראש רשות עם כתב אישום, ראה סעיף 19א לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות וסגניו וכהונתם): השעיה בשל כתב אישום והוועדה לבחינת השעיה (תיקון מס' 30) תשע"ד-2013.
19א. תמונה ועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בשל הגשת כתבי אישום (בסעיף זה – הוועדה לבחינת השעיה), ואלה חבריה: (1)  שופט בית משפט מחוזי בדימוס, שימנו השר ושר המשפטים, והוא יהיה היושב ראש; (2)  משפטן הכשיר לשמש שופט של בית משפט מחוזי, שימנה השר; (3)  ראש רשות מקומית לשעבר, שימנה השר.
(ב) לא ימונה לחבר הוועדה לבחינת השעיה לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף קטן (א) מי שבמהלך השנתיים שקדמו למינוי היה פעיל בחיים הפוליטיים, ובמהלך כהונתו לא יהיה חבר הוועדה לבחינת השעיה שמונה לפי אותן פסקאות פעיל בחיים הפוליטיים; לעניין סעיף קטן זה, לא יראו חברות במפלגה בלא השתתפות בפעילות במוסדותיה, כפעילות בחיים הפוליטיים.
(ג)  חברי הוועדה לבחינת השעיה ימונו לתקופה אחת של שבע שנים.
(ד)  (1)  השר רשאי לקבוע כללים נוספים לעניין כשירותם של חברי הוועדה לבחינת השעיה; (2)  השר יקבע את סדרי הדיון של הוועדה לבחינת השעיה, וכל עוד לא נקבעו, רשאית היא לקבוע בעצמה את סדרי דיוניה.

(ה)  (1)   הוגש כתב אישום נגד ראש רשות במהלך כהונתו או תלוי ועומד נגד ראש רשות כתב אישום שהוגש לפני תחילת כהונתו, בין שהעבירה נעברה בזמן שכיהן כראש רשות ובין לפני שהחל לכהן כראש רשות, רשאית הוועדה לבחינת השעיה, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שנתנה לראש הרשות הזדמנות להשמיע את טענותיו, להשעות את ראש הרשות מכהונתו, אם סברה כי מפאת חומרת האישומים המיוחסים לו בכתב האישום אין הוא ראוי לכהן כראש הרשות; (2)   החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש רשות מכהונתו לפי פסקה (1), תיתן את דעתה לעניין תפקידים שיהיה רשאי למלא כחבר המועצה בתקופת ההשעיה, ורשאית היא לקבוע סייגים לעניין מילוי תפקידים אלה;

(הוראת שעה) תשע"ד-2013
(3)   החלטת הוועדה לבחינת השעיה תתקבל בתוך 30 ימים מיום שהוגשה לה בקשת היועץ המשפטי לממשלה. (ו)  לשם קבלת החלטתה כאמור בסעיף קטן (ה), תשקול הוועדה לבחינת השעיה, בין השאר, את כל אלה: (1) העבירות המיוחסות לראש הרשות בכתב האישום, נסיבותיהן, היקפן והתמשכותן; (2) מספר הפרשות המיוחסות לראש הרשות בכתב האישום; (3) הזיקה בין האישומים המיוחסים לראש הרשות בכתב האישום ובין סמכויותיו ותפקידיו כראש הרשות; (4) פרק הזמן שחלף מהמועד שבו בוצעו העבירות המיוחסות לראש הרשות בכתב האישום.

(ז) החליטה הוועדה לבחינת השעיה להשעות ראש רשות מכהונתו לפי סעיף קטן (ה), תעמוד ההשעיה בתוקפה לתקופה כפי שתקבע הוועדה אשר לא תעלה על שנה (בסעיף זה – תקופת ההשעיה); ואולם הוועדה לבחינת השעיה רשאית, לבקשת היועץ המשפטי לממשלה, להאריך את תקופת ההשעיה בתקופות נוספות שלא יעלו על שנה בכל פעם, ולעניין זה תשקול, בין השאר, את משך ההליך המשפטי המתנהל נגד ראש הרשות ואת הנסיבות שהביאו לכך שטרם הסתיים.

(ח)  על אף הוראות סעיף קטן (ז), תקופת ההשעיה לפי סעיף זה תסתיים בהתקיים אחד מאלה: (1) ההליך הפלילי שהתנהל נגד ראש הרשות הופסק או שהסתיים בלא הרשעה, או שבית המשפט הרשיע את ראש הרשות וקבע שאין עם העבירה שבה הורשע משום קלון; (2)  ראש הרשות הושעה מכהונתו לפי סעיף 20(ד).

(ט)  הושעה ראש רשות מכהונתו לפי סעיף קטן (ה), יחולו הוראות אלה: (1) המועצה תבחר ממלא מקום לראש הרשות, מבין חבריה, לפי הוראות סעיף 26, והוא יכהן עד תום תקופת ההשעיה או עד בחירת ראש הרשות בבחירות לפי הוראות חוק זה, לפי המוקדם, ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא תפקיד ראש הרשות, לכל דבר ועניין;

(2)  ראש הרשות שהושעה זכאי לקבל, במשך ששת חודשי ההשעיה הראשונים, מחצית מהשכר לפי הוראות סעיף 15א1 שהיה זכאי לו אלמלא הושעה מכהונתו, ומתום התקופה האמורה עד תום תקופת ההשעיה ישולמו לו שבעים אחוזים מהשכר כאמור; זוכה ראש הרשות, בפסק דין סופי, מכל האישומים נגדו, ישולם לו החלק היחסי של שכרו לתקופת ההשעיה, שלא שולם באותה תקופה, בניכוי הכנסתו מעיסוק נוסף בתקופת ההשעיה;

(3) ראש הרשות שהושעה זכאי, בתקופת ההשעיה, לתנאי השירות שמגיעים לו לפי הוראות סעיף 15א1 או שוויים, כולם או חלקם, כפי שיורה השר, ובלבד ששיעורם לא יעלה על השיעורים הנקובים בפסקה (2) מתנאי השירות שהיה זכאי להם אלמלא הושעה מכהונתו;

(4)  הוראות סעיף 15ב(ב) עד (ו) יחולו, בשינויים המחויבים, לגבי ראש רשות המקבל שכר ותנאי שירות כאמור בפסקאות (2) ו-(3) במהלך תקופת ההשעיה.

(י) הושעה ראש רשות מכהונתו לפי סעיף קטן (ה), ובמהלך תקופת ההשעיה התקיימו בחירות לראש הרשות ומי שהושעה כאמור נבחר שוב לכהן כראש הרשות, תימשך השעייתו של ראש הרשות עד תום תקופת ההשעיה.

(יא) שב ונבחר ראש רשות שהושעה מכהונתו בבחירות שהתקיימו לפי סעיף 3, לא יחולו הוראות סעיף קטן (ט)(1), וכממלא מקום ראש הרשות ישמש המועמד ששמו בא אחרי ראש הרשות שהושעה מכהונתו ברשימת המועמדים בבחירות למועצה, ובלבד שנבחר כחבר המועצה, ובתקופת ההשעיה יראו אותו כממלא תפקיד ראש הרשות, לכל דבר ועניין; לא נבחר המועמד האמור כחבר מועצה, יחולו הוראות סעיף קטן (ט)(1).

(יב) הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לעניין מי שנבחר לראש רשות שהוגש נגדו כתב אישום לאחר בחירתו או שתלוי ועומד נגדו כתב אישום שהוגש לפני בחירתו, וטרם התחיל בכהונתו.

(יג)  החלטות הוועדה לבחינת השעיה, לרבות החלטות ביניים שלה, יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הפנים.

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו .אם זיהיתם בפרסומנו צילום אשר יש לכם זכויות בו , אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות המייל info@ononews.co.il

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אולי יעניין אותך גם:

108479687_1636183916528672_3855062137883423796_o

באור יהודה תורמים את מענקי הממשלה לתושבים שזקוקים